11/2 2012 Årsmöte
Protokoll
Årsmöte 2012-02-11

1.Fastställande av röstlängden      

      Röstlängden fastställdes av mötet (se bil 1)

2.Val av ordförande för mötet

Till ordförande valdes Elenor Rohlin

3.Val av sekreterare för mötet

      Till sekreterare valdes Therése Nilson

4.Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet:

Till justerare tillika rösträknare valdes Ewa Nilson och Christel Axelsson

  5.  Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
     
Alla var överens att mötet blivit behörigen utlyst på hemsida, Charmören, facebook och per mail.
   
        6. Fastställande av dagordning

            Dagordningen fastställdes av röstlängden.7. Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och balansräkning
                     
Therése gick igenom verksamhetsberättelsen (se bil 2) och Jessica gick igenom årsbokslutet med resultat och balansräkning (se bil 3).

8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultat räkning

Tyvärr fick bägge våra revisorer förhinder att personligen närvara, men vi har fått ett intyg om deras godkännande av räkenskaperna skriftligen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

            Röstlängden gav styrelsen ansvarsfrihet för 2011

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Therese redogjorde för styrelsens verksamhetsplan för 2011 (se bil 4). Denna gicks igenom med fler idéer på styrelsemötet som ägde rum direkt efter årsmötet.

11. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår

Då stor del av styrelsen avgår så beslutades att budgeten planeras vid styrelsemötet som ägde rum direkt efter årsmötet.

12. Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer

Röstlängden beslutade att gå efter RSV regler för skattefri reseersättning som för tillfället uppgår till 18:50 / mil

13. Val av ordförande, ordinarie ledarmöter och ev. suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

            Ordförande Elenor Rohlin omval 1 år
            Sekreterare Ing Mari Lindh nyval 2 år
            Kassör Jessica Svensson sittande 1 år
            Utställningsansvarig Alexandra Wolf Espinoza sittande 1 år
            Jaktansvarig Anette Olsson Ericsson nyval 1 år
            Suppleanter Viwiann Johansson nyval 1år
            Suppleanter Kanin Wolf omval 1år14. Val av revisorer

Till revisorer för verksamhetsår 2011 valdes sittande Eva-Lotta Knutsson och Maria Råhlin

15. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande

            Therése Nilson, sammankallande
            Christian Espinoza
            Christel Axelsson

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15

            Röstlängden beslutade omedelbar justering av punkterna 13-15

17. Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen

            Inga frågor från våra medlemmar har inkommit

18. Övriga frågor

            På punkten övriga frågor togs följande upp:

-          Representant till fullmäktige
Styrelsen gavs förtroende att skicka två representanter till fullmäktige. Förslag var Alexandra Espinoza Wolf och Karin Wolf som skulle se om de hade möjlighet att deltaga.

-          Vinterutställningen
Då det var få anmälda så ifrågasattes om vi skulle genomföra vinterutställningen. Det beslutades att vi skulle göra det i år och förlänga anmälan för att försöka få några till anmälningar.

-          Club Show 2013
Alexandra Espinoza Wolf och Jessica Svensson har fått i förtroende att ansvara för förberedelserna och kommer att deligera ut arbetsuppgifter till övriga i styrelsen och Smålandsägda kennlar. Förberedelserna är väl framme.


19. Smålands allroundflat koras

Smålands allroundflat 2012 blev Flatterhaft Good Will Hunting med förare Anna Engström. Tyvärr var Anna ej på mötet och kunde ta emot priset utan Håkan Svensson fick i uppdrag att ge henne det vid senare tillfälle

20. Avslutning av årsmötet

Ordförande förklarade mötet avslutat


Vid protokolletTherése Nilson                                                         Elenor Rohlin
Sekreterare                                                               OrdförandeChristel Axelsson                                                     Ewa Nilson
Justerare                                                                   Justerare