Årsmöte 2010

Protokoll för FRK Smålands årsmöte 2010-02-07
§1 Årsmötet öppnas av valberedningen.§2 Till mötets ordförande valdes Elenor Rohlin.§3 Till mötets sekreterare valdes Therése Nilson.§4 Dagordningen godkändes och fastställdes.§5 Röstlängden fastställdes (se bilaga 1).§6 Till justerare för mötet valdes Håkan Svensson och Emma Lundström.§7 Mötet godkändes som behörigen utlyst i Charmören 4/2009 och på sektionens hemsida.§8 Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten redovisades av Jenny Rahbek (se bilaga 2 & 3).§9 Revisorn Eva-Lotta Knutsson fastställde balans- och resultaträkningen.§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.§ 11 Styrelsens förslag till veksamhetsplan redovisades och godkändes (se bilaga 4).§12 Det beslutades att reseersättning till styrelse, revisorer och övriga funktionärer utfaller efter skatteverkets rekommendationer.§13 Inga motioner har inkommit till årsmötet.§14 Till ordförande i styrelsen valdes Elenor Rohlin i 2 år.§15 Till sekreterare i styrelsen valdes Therése Nilson i 2 år.§16 Till kassör i styrelsen valdes på 1-årigt fyllnadsval Jessica Pettersson.§17 Till övriga ledamöter i styrelsen valdes

Håkan Svensson omval 1 år, utbildningsansvarig

Alexandra Espinoza Wolf omval 1 år, jaktansvarig

Emma Lundström nyval 1 år, utställningsansvarig

Cristian Espinoza supleant 1 år§18 Till revisorer valdes Eva-Lotta Knutsson och Maria Råhlin.§19 Till valberedning 2010 valdes avgående styrelsemedlemmar. Jenny Rahbek (sammankallande) Anette Ohlsson-Ericsson och Anette Jendefors.§20 På övriga frågor beslutades att en ny kassabok ska införskaffas. FRK Smålands aktiviteter diskuterades och det beslutades att sektionen ska satsa på kvalité istället för kvantitet. Detta beslut fattades p g a få anmälningar till aktiviteterna samt svårighet att finna domare och funktionärer till aktiviteterna. Sommarträffen kommer därav 2010 genoföras på en dag.§21 Som Smålands allroundflat korades SE JCh SE VCh SE LCh Il Sano´s Soft Tail ”Ilsa” med sin förare Malin Andersson.§22 Ordföranden för mötet Elenor Rohlin tackar de avgående styrelsemedlemmarna genom en blomstercheck.§23 Elenor Rohlin tackar alla som kommit och förklarar årsmötet avslutat.Vid protokolletTherése NilsonJusterasHåkan Svensson Emma Lundström