Årsmöte 2013


Protokoll fört vid FRK Smålands Årsmöte 2013-02-23

Klubbens ordförande Elenor Rohlin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.


1.     Justering av röstlängden

Deltagarlista skickades runt och mötet fastställde röstlängden. (Bilaga 1)

2.     Val av ordförande för mötet

        Till ordförande för mötet valdes Elenor Rohlin

3.     Val av sekreterare för mötet

        Till sekreterare för mötet valdes Ing-Mari Lindh

4.     Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet

        Till justeringsmän för mötet valdes Ellen Knutsson, Therese Nilsson samt Elenor Rohlin

5.     Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet ansåg enhälligt att årsmötet blivit korrekt utlyst, på hemsidan, facebook samt i nyhetsbrev via mail.

6.     Fastställande av dagordning

        Dagordningen godkändes

7.     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och     balansräkning

Ing-Mari läste upp verksamhetsberättelsen (Bilaga 2) och Jessica redogjorde för klubbens balans- och resultaträkning (Bilaga 3) Dessa lades till handlingarna. Det konstaterades att vi haft ett bra år ekonomiskt.

8.     Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning samt bokslut

  Ingen revisor var närvarande, men revisionsberättelsen har skickats till styrelsen. Jessica läste upp revisionsberättelsen, och den lades till handlingarna.

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

        Mötet beviljande styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

10.   Styrelsens förslag till verksamhetsplan

        Verksamhetsplanen lästes upp av Ing-Mari och godkändes (Bilaga 4)11.   Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår

Budgeten presenterades av Jessica. Främst diskuterades intäkter och kostnader för Clubshow som är en stor del av kommande års budget. (Bilaga 5)

12.   Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.

        Reseersättning är oförändrad enligt Skatteverkets schablon 18,50 per mil.

13.   Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

        Styrelsen för 2013, enligt valberedningens förslag:

        Ordförande                  Elenor Rohlin                                           omval 1 år
        Sekreterare                  Ing-Mari Lindh                    sittande 1 år
        Kassör                          Jessica Svensson                omval 2 år
        Jaktansvarig                 Johanna Sjöstrand              nyval 2 år
        Utställningsansvarig     Alexandra Wolf Espinoza    omval 2 år
        Suppleant                   Karin Wolf                           omval 1 år
        Suppleant                   Viwianne Johansson           omval 1 år

14.   Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter

Till revisorer omvaldes Eva-Lotta Knutsson och Maria Råhlin. Inga revisorssuppleanter har valts.

15.   Val av valberedning om tre personer varav en ordförande

Therese Nilsson valdes till sammankallande för valberedningen. Övriga två är vakanta, men Therese löser detta under året.

16.   Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15

        Mötet beslutade om omedelbar justering enligt ovan.

17.   Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller av denna underställts mötet

        Fullmäktige i 16-17 mars:

Mötet gav enhälligt bifall till att man ska få välja vilken sektion man vill tillhöra, även om man bor på annan ort.

För att öka avelsbasen finns ett förslag om att man till avelsrådet ska kunna ansöka om (skriftlig) dispens från kraven på meritering vid avel. Detta gäller tikar och endast en kull per tik. Om dispensen beviljas kan kullen annonseras via valpförmedlingen. Frågan diskuterades och mötet kunde hitta argument både för och emot. Jessica och Alexandra fick mötets mandat att sätta sig in i frågan och rösta för smålandssektionen på Fullmäktige.18.   Övriga frågor
-       Styrelsen har utsett Alexandra Wolf och Jessica Svensson till Smålandssektionens representanter till Fullmäktige 16-17 mars. Vi skulle behöva någon reserv också, men ingen valdes på mötet.
-       Flatmästerskapet 2015 går i Småland, och vi har för avsikt att förbereda oss tidigt inför detta, så det är ett stor arrangemang som kräver att många engagerar sig och hjälper till. Fia och Andreas Josefsson är tillfrågade att ansvara för FM, men har inte lämnat svar ännu. Även Hans Olofsson ska tillfrågas.
-       Anette Ohlsson-Eriksson lämnar sitt uppdrag som jaktansvarig i FRK Smålands styrelse, och klubben tackar för hennes tid och engagemang. En blomma till tack förmedlas till henne då hon inte var närvarande vid mötet.
-       Sommarträffen diskuterades. Avsikten är att vi ska arrangera både kurs och WT som förra året. Olika förslag på instruktör till kursen kom upp, och styrelsen kollar upp vem/vilka som kan tänkas ställa upp.
-       Elenor uppmanade oss att inte glömma bort att rapportera till henne när vi organiserar träningar med mera. Nästan allt kan vi skicka in till studiefrämjandet och få tillbaka lite medel för!
19.   Smålands Allroundflat
        Smålands Allroundflat 2012 blev för andra året i rad, Flatterhaft Good Will Hunting, ägare Anna Engström, med totalt 71 poäng i utställning, lydnad, viltspår och bruks.
        Tvåa blev Straight Flush Yava, ägare Carina Sjögren, med 58 poäng.
Trea blev Il Sanos Garmont, ägare Ulrika Nordenberg, med 42 poäng.
Elenor tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ing-Mari Lindh

Justeras:

Elenor Rohlin                                           Therese Nilsson                   Ellen Knutsson